1. Splošno

Podjetje BOŽIKOV, zdravstvene in kozmetične storitve, d.o.o., Cesta v hrib 19, 1210 Ljubljana-Šentvid, Slovenija, Davčna številka: SI 61918156, Matična številka: 6901174000 (v nadaljevanju: Klinika Božikov), je upravljavec osebnih podatkov, ki se obdelujejo v okviru te politike zasebnosti. Klinika Božikov zbira in obdeluje osebne podatke v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07) in Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. 4. 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: »Splošna uredba o varstvu podatkov«) in drugih predpisih, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

2. Kateri osebni podatki se zbirajo in obdelujejo?

Osebni podatki, ki se zbirajo in obdelujejo preko spletne strani, so osebni podatki uporabnikov, ki se prijavijo za prejemanje e-novic ali prek spletnega obrazca pošljejo povpraševanje o ponudbi Klinike Božikov. Ti osebni podatki vključujejo ime in priimek ter elektronski naslov.

3. Zakaj se zbirajo in obdelujejo osebni podatki?

Klinika Božikov obdeluje osebne podatke uporabnikov za različne namene:

a) Obdelava osebnih podatkov gostov na spletni strani zaradi spremljanja prejetih naročil in pridobivanja analitičnih podatkov za namene trženja

Obdelava naslednjih osebnih podatkov uporabnika: ime in priimek, elektronski naslov, telefonska številka. Zagotavljanje teh osebnih podatkov s strani uporabnika je prostovoljno, vendar predstavlja pogoj za uporabo navedenih storitev. Opustitev posredovanja osebnih podatkov bo imela za posledico, da Klinika Božikov uporabniku ne bo mogla zagotoviti dostopa do storitev.

b) Obdelava osebnih podatkov zaradi naročanja na posvet

Za namene uporabe storitve »naročite se na posvet« se obdelujejo naslednji osebni podatki uporabnika: ime in priimek, naslov elektronske pošte ter vrsta pregleda. Zagotavljanje teh osebnih podatkov s strani uporabnika je prostovoljno, vendar predstavlja pogoj za uporabo navedenih storitev. Opustitev posredovanja osebnih podatkov bo imela za posledico, da Klinika Božikov ne bo mogla zagotoviti dostopa do storitev uporabniku prek spletne strani.

c) Obdelava osebnih podatkov za namene neposrednega trženja

Naslednji osebni podatki: ime in priimek, elektronski naslov, poštni naslov, starost, vrsta opravljene storitve se lahko obdelujejo za namene neposrednega trženja po pošti ali elektronski pošti s strani Klinike Božikov, kot npr.: pošiljanje novic, strokovnih člankov in oglasov, pošiljanje elektronskih sporočil, ki vsebujejo novice o aktualni in novi ponudbi ter popustih, vabila na družabne dogodke in za potrebe remarketinga prek Googla, Facebooka, Linkedina, Instagrama z namenom boljšega (bolj relevantnega) obveščanja posameznikov in doseganja višje stopnje zavzetosti uporabnikov. Če to zahteva zakon, bo Klinika Božikov prosila uporabnika, da ji odobri izrecno soglasje za obdelavo njegovih osebnih podatkov za namene neposrednega trženja. Uporabnik lahko kadarkoli umakne soglasje tako, da pošlje elektronsko pošto na info@bozikov.com ali z uporabo povezave za odjavo od prejemanja informacij o neposrednem trženju, ki je posredovana v vsaki elektronski pošti Klinike Božikov, ki vsebuje komunikacijo o neposrednem trženju. Umik soglasja s strani uporabnika ne bo vplival na izvajanje storitev uporabniku in na zakonitost obdelave na podlagi soglasja pred njegovim umikom.

d) Obdelava osebnih podatkov za analitične namene

  • za spremljanje branja poslanih e-poštnih sporočil, in sicer katero e-poštno sporočilo ste odprli oziroma niste odprli, katere povezave ste odprli oziroma kliknili (katere vsebine ste brali oz. si jih ogledovali), koliko časa ste jih brali ali si ogledovali posamezno vsebino,
  • za segmentiranje oz. profiliranje uporabnikov na podlagi dejstev iz prejšnje alineje in nadaljnje pošiljanje prilagojenih (individualiziranih) e-poštnih sporočil, kar pomeni, da lahko različni uporabniki prejmejo e-poštna sporočila z različno vsebino z namenom boljšega (bolj relevantnega) obveščanja in doseganja višje stopnje odzivnosti na poslana e-poštna sporočila,
  • za namene analize življenjske poti uporabnika na spletni strani: od kod je uporabnik prispel na spletno mesto (vir prometa), za spremljanje zadrževanja na spletni strani, katere spletne strani je obiskoval, katere vsebine je prenesel oziroma si jih ogledal,
  • za segmentiranje uporabnikov na podlagi dejstev iz prejšnje alineje in nadaljnje pošiljanje prilagojenih (individualiziranih) sporočil skozi večkanalno komunikacijo, kar pomeni, da lahko različni uporabniki prejmejo sporočila z različno vsebino z namenom boljšega (bolj relevantnega) obveščanja posameznikov in doseganja višje stopnje zavzetosti uporabnikov.

 

e) Obdelava osebnih podatkov zaradi izpolnjevanja zakonskih obveznosti

Osebne podatke uporabnika lahko Klinika Božikov obdeluje z namenom, da bi izpolnila zakonske obveznosti, ki jih nalagajo oblastni organi. To vključuje zlasti (i) obdelavo informacij o plačilih za storitve, da bi izpolnili davčne in računovodske obveznosti ter (ii) razkritje informacij, ki jih zahtevajo oblastni organi, vključno s sodišči, na podlagi in v obsegu splošno veljavnih določb.

f) Obdelava osebnih podatkov za namene legitimnih interesov, ki jih zasleduje Klinika Božikov ali tretja oseba, če tak legitimen interes ne prevlada nad interesi ali temeljnimi pravicami in svoboščinami uporabnika

Osebne podatke uporabnika lahko Klinika Božikov obdeluje za namene uveljavljanja, izvajanja ali obrambe pravnih zahtevkov Klinike Božikov, da bi zaščitila pravice in interese Klinike Božikov, drugih uporabnikov ali tretjih oseb, za izvajanje in izvrševanje pravic in obveznosti, določenih v Pravnem obvestilu.

4. Komu Klinika Božikov posreduje osebne podatke?

Klinika Božikov lahko osebne podatke uporabnika posreduje:

a) ponudnikom storitev, ki opravljajo storitve za Kliniko Božikov in ji omogočajo, da zagotavlja storitev uporabnikom. Storitve, ki se lahko zahtevajo, so npr.: zagotavljanje infrastrukture in IT storitev, ponudnikom poštnih storitev in ponudnikom odpremnih storitev, zagotavljanje storitev za stranke, izboljšanje storitev, ki jih izvaja Klinika Božikov, optimizacija spletne strani, obdelava plačil s debetno/kreditno kartico ali katerihkoli drugih plačil uporabnika, računovodskemu servisu. Razen če to ni nujno potrebno ali zahtevano z zakonom, ponudniki storitev niso pooblaščeni, da razkrijejo ali uporabljajo osebne podatke uporabnika za svoje namene, temveč delujejo v imenu in po navodilih Klinike Božikov,

b) ponudnikom storitev, ki opravljajo storitve za Kliniko Božikov in ji omogočajo, da opravlja marketinške dejavnosti, vključno z neposrednim trženjem lastnih storitev in produktov, obdelavo tržnih raziskav in izvedbo statističnih analiz in ponovno trženje preko socialnih omrežij, kot npr. Facebook, Instagram in Google. Razen če to ni nujno potrebno ali zahtevano z zakonom, ponudniki storitev niso pooblaščeni, da razkrijejo ali uporabljajo osebne podatke uporabnika za svoje namene, temveč delujejo v imenu in po navodilih Klinike Božikov,

c) oblastnim organom, vključno s sodišči, tribunali, regulatorji in drugimi javnimi organi v obsegu, ki je potreben za: (i) izpolnjevanje zakonskih obveznosti, naloženih Klinike Božikov; (ii) zaščito in zasledovanje pravic Klinike Božikov, pravic drugega uporabnika ali tretjih oseb, vključno s pravicami intelektualne lastnine; (iii) zaščito varnosti Klinike Božikov, drugega uporabnika ali tretje osebe; (iv) izvedbo in izvrševanje pravic in obveznosti, določenih v splošnih pogojih;

d) strankam transakcij, svetovalcem in konzultantom za namene reorganizacije Klinike Božikov, vključno s prodajo, združitvijo ali drugo odsvojitvijo poslovanja Klinike Božikov, delno ali v celoti in pod pogojem, da bodo tretje osebe zavezane s politiko zasebnosti, ki zagotavlja ustrezno raven zaščite osebnih podatkov uporabnika, ki je vsaj enaka tej Politiki zasebnosti. Zgoraj navedene družbe se lahko nahajajo v državah izven Evropske unije, vključno z ZDA, kjer raven varstva podatkov morda ni tako celovita kot v Evropski uniji, vključno z državami, glede katerih je Evropska komisija sprejela ali ni sprejela odločitve, ki potrjuje, da te države zagotavljajo ustrezno raven varstva osebnih podatkov (v nadaljevanju: “Tretje države”). Klinika Božikov se zavezuje, da bo v primeru prenosa podatkov v Tretje države zagotovila uvedbo ustreznih zaščitnih ukrepov za zaščito osebnih podatkov uporabnika. Ustrezne zaščitne ukrepe je mogoče uporabiti zlasti z izvajanjem sporazumov o prenosu osebnih podatkov, ki temeljijo na standardnih določbah o varstvu podatkov, ki jih je sprejela Evropska komisija ali ustrezni nadzorni organ za varstvo podatkov in ki jih je odobrila Evropska komisija. Za pridobitev kopije ustreznih zaščitnih ukrepov prosimo, pošljite elektronsko pošto na info@bozikov.com .

5. Pravice uporabnika v zvezi z osebnimi podatki

Uporabnik lahko od Klinike Božikov zahteva izvajanje naslednji pravic uporabnika:

a) pravico dostopa, popravka in popravka njegovih osebnih podatkov;

b) pravico prenehati z obdelovanjem njegovih osebnih podatkov v tržne namene;

c) pravico ugovarjati obdelavi njegovih osebnih podatkov;

d) pravico do izbrisa njegovih osebnih podatkov, v primeru da: i) osebni podatki niso več potrebni za namene, navedene v točki 3 zgoraj; ii) uporabnik umakne soglasje, na katerem temelji obdelava, in če za obdelavo ne obstaja druga pravna podlaga; iii) uporabnik nasprotuje obdelavi in ni nobenega prevladujočega zakonitega razloga za obdelavo; iv) so bili osebni podatki obdelani brez pravne podlage; v) osebne podatke je treba izbrisati, da bi bili v skladu s pravno obveznostjo, naloženo Kliniki Božikov v skladu z zakonom.

Medicinski podatki ter podatki o ambulantnih obiskih uporabnikov, ki so koristili katero od zdravstvenih storitev v ambulanti Klinike Božikov, tudi v primeru preklica ostajajo shranjeni v zdravstvenem informacijskem sistemu v pisni kartoteki posameznika, ki jo vodi Klinika Božikov oz. podjetje BOŽIKOV d.o.o. . Ti podatki se shranjujejo skladno z Zakonom o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (Uradni list RS, št. 65/00 s sprKlinika Božikov.).

e) pravico do pridobitve omejitve obdelave, v primeru da: i) uporabnik izpodbija točnost osebnih podatkov, to je za obdobje, ki omogoča Kliniki Božikov, da preveri točnost osebnih podatkov; ii) je obdelava brez pravne podlage, vendar uporabnik nasprotuje izbrisu osebnih podatkov in namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe; iii) Klinika Božikov ne potrebuje več osebnih podatkov uporabnika za namene, navedene v točki 3 zgoraj, vendar pa uporabnik zahteva podatke za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

Katerakoli od zgornjih zahtev in/ali obvestil se lahko pošlje po navadni pošti ali po elektronski pošti na naslov: Klinika Božikov, MC Vila Urbana, Barvarska steza 4, 1000 Ljubljana; e-pošta: info@bozikov.com

Zahteva in/ali obvestilo mora vsebovati Ime in priimek, datum rojstva ter podatke o elektronskem naslovu, da bi preverili, ali taka zahteva in/ali obvestilo dejansko izvira od uporabnika. Če bo uporabnik zahtevo poslal po elektronski pošti in ne bo navedel nobenega drugega načina komuniciranja, bo Klinika Božikov upoštevala zahteve uporabnika in bo z uporabnikom komunicirala z uporabo uporabniškega elektronskega naslova. Ne glede na zgoraj navedeno vsakem pacientu, ki opravi zdravstveno storitev v ambulanti Klinike Božikov pripadajo tudi vse pravice v skladu z Zakonom o pacientovih pravicah (Uradni list RS, št. 15/08). Za podrobnejše informacije o teh pravicah prosimo, kliknite tukaj.

6. Trajanje obdelave podatkov

Osebni podatki uporabnika bodo obdelani v času trajanja pogodbe, ki začne veljati od trenutka, ko se uporabnik strinja s splošnimi pogoji uporabe Klinike Božikov oz. podjetja Božikov d.o.o. Po prenehanju veljavnosti pogodbe se lahko osebni podatki obdelujejo na naslednji način:

a) za namene uveljavljanja, izvajanja ali obrambe pravnih zahtevkov Klinike Božikov oz. družbe Božikov d.o.o. – brez poseganja v točko d),

b) za namene neposrednega trženja – do umika soglasja za takšno obdelavo s strani uporabnika ali ugovarjanja obdelavi osebnih podatkov za namene neposrednega trženja,

c) za skladnost, da bi izpolnili pravne obveznosti, naložene Kliniki Božikov,

d) za kakršenkoli pravni, regulatorni ali upravni postopek, vključno s spoštovanjem odločb ali sklepov ustreznih sodišč ali upravnih ali vladnih organov v obsegu, ki je dovoljen v skladu z zakonom.

Po poteku zgoraj določenega roka bodo osebni podatki uporabnika izbrisani.

7. Funkcije socialnih medijev in ponudnikov plačilnih storitev tretjih oseb

Naša spletna stran lahko uporablja funkcije socialnih medijev in ponudnikov plačilnih storitev, ki jih upravljajo tretje osebe, kot so Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, Bankart, PayPal, itd. Te funkcije lahko (i) zbirajo podatke (ime in priimek, elektronski naslov, telefonsko številko, poštni naslov, datum rojstva, podatke za plačilo – številka kreditne/debetne kartice, datum poteka veljavnosti, številka CVV/CVC in ime imetnika kartice, vaš IP naslov, strani, ki jih obiskujete na naši spletni strani) in (ii) lahko nastavijo piškotke ali uporabijo podobne tehnologije, ki omogočajo pravilno delovanje zadevnih funkcij.

Če ste prijavljeni v svoj uporabniški račun pri tretji osebi, bo tretja oseba lahko povezala podatke o vašem obisku na naši spletni strani z vašim uporabniškim računom pri tej tretji osebi. Podobno lahko tretja oseba zabeleži vaše interakcije s temi funkcijami tudi, ko obiščete Facebook ali Instagram profil Klinike Božikov. Vaše interakcije s temi funkcijami ureja politika zasebnosti tretje osebe, ki nudi to funkcijo. Če želite izvedeti več o praksah tretjih oseb glede zbiranja in obdelave osebnih podatkov, si oglejte pravilnik o zasebnosti tretje osebe.

8. Zasebnost otrok

Naša spletna stran ni namenjena otrokom, mlajšim od 15 let. Za uporabo spletne strani in/ali storitev Klinike Božikov morate biti stari vsaj 15 let. Osebnih podatkov otrok, mlajših od 15 let, ne zbiramo zavestno. Če ste mlajši od 15 let, ne uporabljajte storitev Klinike Božikov in nam ne posredujte vaših osebnih podatkov. Če imate otroka, mlajšega od 15 let, in ste seznanjeni, da je vaš otrok svoje osebne podatke posredoval Kliniki Božikov, nas lahko kontaktirate na elektronski naslov info@bozikov.com in zahtevate uveljavitev pravic do dostopa, popravka, izbrisa in/ali ugovora.

9. Povezave do drugih spletnih strani

Naša spletna stran lahko vsebuje povezave do zunanjih spletnih mest. Klinika Božikov vas spodbuja, da pregledate politiko zasebnosti in varnosti od tako povezanih zunanjih spletnih mest, katerih prakse varstva osebnih podatkov se lahko razlikujejo od naših. Klinika Božikov ne prevzema odgovornosti za zbiranje, obdelavo ali razkritje podatkov na zunanjih spletnih straneh, do katerih lahko obiskovalec dostopa preko spletne strani Klinike Božikov. Opozarjamo vas, da preverite politike zasebnosti teh zunanjih spletnih mest, preden jim posredujete vaše osebne podatke.

10. Piškotki

KLINIKA BOŽIKOV na spletni strani uporablja piškotke, da uporabniku omogoči dostop do določenih funkcij in pridobi informacije o obiskovanju spletne strani. Piškotek je datoteka, ki shrani nastavitve spletnih strani. Spletna mesta piškotke shranijo v naprave uporabnikov, s katerimi dostopajo do interneta z namenom prepoznavanja posameznih naprav in nastavitev, ki so jih uporabniki uporabili pri dostopu. Piškotki omogočajo spletnim stranem prepoznavanje, če je uporabnik že obiskal to spletno mesto in pri naprednih aplikacijah se lahko z njihovo pomočjo ustrezno prilagodijo posamezne nastavitve. Njihovo shranjevanje je pod popolnim nadzorom brskalnika, ki ga uporablja uporabnik – ta lahko shranjevanje piškotkov po želji omeji ali onemogoči. Več o piškotkih na naši spletni strani preberite na tej povezavi.

11. Varnost podatkov

Ohranjanje varnosti podatkov pomeni zagotavljanje zaupnosti, celovitosti in dostopnosti (za pooblaščene namene) osebnih podatkov. Zaupnost pomeni, da lahko do podatkov dostopajo samo ljudje, ki imajo dovoljenje za njihovo uporabo. Celovitost pomeni, da morajo biti osebni podatki točni in primerni za namen, za katerega se obdelujejo. Dostopnost pomeni, da je pooblaščenim uporabnikom omogočen dostop do podatkov, če jih potrebujejo za pooblaščene namene. Skladno s tem bo Klinika Božikov zagotovila, da se sprejmejo ustrezni ukrepi proti nezakoniti ali nepooblaščeni obdelavi osebnih podatkov ter proti naključni izgubi ali poškodbam osebnih podatkov. Ta načela se bodo uveljavila z uvedbo ustreznih varnostnih ukrepov na področju strojne in programske opreme (vključno s fizičnim vnosom in sistemskim nadzorom dostopa, ključavnicami, alarmi, požarnimi zidovi (firewalls) itd.). Klinika Božikov ima vzpostavljene postopke in tehnologije za ohranjanje varnosti vseh osebnih podatkov, od točke zbiranja do točke uničenja.

12. Pravice in pravna sredstva

Če imate kakršnakoli vprašanja o tej Politiki zasebnosti, naši uporabi piškotkov ali naših pravilih glede zbiranja, uporabe, obdelave, hrambe in/ali razkritja osebnih podatkov, nas lahko kontaktirate na: Klinika Božikov, MC Vila Urbana, Barvarska steza 4, 1000 Ljubljana ali nam pošljite elektronsko sporočilo na info@bozikov.com ali nas pokličite po telefonu na 041 33 10 67.

V primeru kršitve pravic, povezanih z obdelavo osebnih podatkov, lahko vložite pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu, Zaloška 59, 1000 Ljubljana ali na: gp.ip@ip-rs.si

Zaradi hitrejšega in ugodnejšega reševanja vprašanj varstva podatkov je priporočljivo, da pritožbe ali vprašanja naslovite najprej na Kliniko Božikov, preden se obrnete na oblastne organe.

13. Spremembe politike zasebnosti

Pridružujemo si pravico, da to Politiko zasebnosti po lastni presoji in po potrebi kadarkoli spremenimo in prilagodimo dejanskim razmeram in zakonodaji s področja varstva osebnih podatkov. Iz tega razloga vas prosimo, da pred vsakim posredovanjem osebnih podatkov preverite aktualno različico, da boste seznanjeni z morebitnimi spremembami in dopolnitvami. Vaša nadaljnja uporaba spletne strani in storitev Klinike Božikov pomeni, da se strinjate z revidirano politiko zasebnosti. Priporočamo, da redno pregledujete našo politiko zasebnosti, da zagotovite, da ste seznanjeni z vsemi spremembami.

Najlepša hvala za zaupanje!

Klinika Božikov